RODO PDF Drukuj Email
 1. Kto jest kim w niniejszej polityce prywatności?

My, czyli Cafe Americano z siedzibą w Kołobrzegu, adres: Bulwar Jana Szymańskiego 8/2, 78-100 Kołobrzeg.

Ty, czyli nasz Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzamy co najmniej w jednym celu wskazanym w polityce prywatności.

 1. Jaki jest cel niniejszej polityki prywatności?

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych. Przetwarzając Twoje dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne.

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Cafe Americano. z siedzibą w Kołobrzegu.

Nasze dane kontaktowe: Bulwar Jana Szymańskiego 8/2, 78-100 Kołobrzeg, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , numer telefonu: 94 35 23 997.

 1. Jak możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych?

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych oraz w celu skorzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych

Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • prześlij do nas e-mail na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;
 • zadzwoń pod numer 94 35 23 997;

wyślij list (najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych”) na adres: Cafe Americano, Bulwar Jana Szymańskiego 8/2, 78-100 Kołobrzeg.

 1. Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy i skąd je mamy? W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Wykonanie obowiązków prawnych

 • W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy przetwarzać Twoje dane dotyczące transakcji, a także informacje związane z reklamacjami i skargami;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Obsługa zapytań, skarg lub sugestii

 • W celu obsługi Twojego zapytania, skargi lub sugestii będziemy przetwarzać Twoje dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii;
 • Podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości udzielenia Ci odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 1. Automatyczne podejmowanie decyzji

Nie będziemy podejmować wobec Ciebie decyzji, które opierałyby się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Twoich danych i wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały.

 1. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przekazywać Twoje dane podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym, podmiotom świadczącym usługi księgowe i administracyjne, podmiotom przeprowadzającym na nasze zlecenie badanie satysfakcji klienta.

 1. Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)?

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

 1. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów, dla których je przetwarzamy. Będziemy przechowywali Twoje dane:

Dla celów realizacji dokonywanych przez Ciebie transakcji, w tym zakupu naszych produktów lub usług – przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Twoje dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem).

Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa).

Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie, skargę lub sugestię – przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy niż 30 dni, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

Dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług – przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

 1. Czy przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych?

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Jak możesz skorzystać ze swoich praw?

Sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingowych: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych, w tym profilowania.

Sprzeciw ze względu na Twoją szczególną sytuację: Masz prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów realizacji naszego uzasadnionego interesu (innego niż marketing), z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W takim przypadku powinieneś/powinnaś wskazać tę szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych objętych sprzeciwem.

Przysługują Ci ponadto następujące prawa:

 • Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
 • Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Twoich danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
 • Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych;
  • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się usunięciu tych danych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w takim przypadku możesz żądać ograniczenia przetwarzania przez nas tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Twoją zgodą.

 • Prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli np.:
  • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  • zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych ze względu na Twoją szczególną sytuację, a my nie mamy podstaw przetwarzania, które byłyby nadrzędne wobec Twojego sprzeciwu;
  • zgłosisz sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas dla celów marketingowych;
  • przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.
 • Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Masz także prawo żądania aby Twoje dane osobowe zostały przez nas przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do cofnięcia zgody na komunikację marketingową: W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na komunikację marketingową. Aby to zrobić zaloguj się i zmień ustawienia w Twoim koncie lub napisz do nas na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 4 powyżej) lub z nami (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3 powyżej.

Skarga do organu nadzorczego: Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia dotyczącego danych osobowych.

 1. Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Niektóre dane osobowe są konieczne do wykonania niektórych obowiązków prawnych. Bez nich nie będziemy w stanie wystawić Ci np. faktury.

 1. Czym jest RODO?

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Od kiedy ma zastosowanie niniejsza polityka prywatności?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie od 25 maja 2018 roku.